Previous slide
Next slide

آزمایشگاه تحقیقاتی سیاستگذاری

رفتاری

·        مطالعه نحوه تفکر، کنش و تصمیم‌گیری انسانها

·        به کارگیری علوم رفتاری برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف محلی و ملی برای بهبود زندگی مردم

·        مطالعه تصمیم گیری و رفتار انسان در شرایط عدم قطعیت

·        توسعه فهم بنیادی یا نظری درباره نحوه تصمیم گیری و قضاوت انسان با رویکرد رفتاری

موضوعات مرتبط

فعالیت‌های آزمایشگاه
17مرداد

فعالیت‌های آزمایشگاه

آزمایشگاه سیاستگذاری رفتاری به عنوان یک ابزار استفاده نشده در نظام علمی و دانشگاهی ایران تلاش می کند تا با توسعه ظرفیت‌ها و قابلیت‌‌ها و محتوای علوم شناختی و رفتاری در حوزه های موضوعی علوم اجتماعی و کاربردهای آن در…

آزمایشگاه علوم رفتاری
17مرداد

آزمایشگاه علوم رفتاری

محبوب‌ترین آزمایشگاههای فعال در علوم انسانی و دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت، آزمایشگاه علوم رفتاری است. آزمایشگاهی بین رشته‌ای که مطالعات آن در زمینه علوم انسانی است. مطالعاتی با اندازه‌گیری پاسخ‌های فیزیولوژیک مانند چک کردن پوست، ردیابی چشم، میزان ضربان قلب…

ماهیت و ضرورت آزمایشگاه
10خرداد

ماهیت و ضرورت آزمایشگاه

اهمیت آزمایشگاه سیاستگذاری از آنجا آشکار میشود که دانسته شود از یک سو، یکی از مهمترین نیازهای کشور نشان دادن نتایجِ ـ البته تا حد امکانِ ـ سیاستها قبل از اجرای آنهاست. امروزه تحقق چنین آرزوئی در جهان در چارچوب…

آزمایشگاه تحقیقاتی سیاستگذاری

رفتاری

·        طراحی و آزمایش مداخلات رفتاری و شناختی در سطح ملی

·        تحقیقات رفتاری در مورد موضوعات مربوط به کسب و کار (شناختها و رفتارها در گروه های کوچک و بزرگ)

·        پشتیبانی از شبیه سازی، آزمایش و سناریوهای درک و مدیریت رفتار انسانی در زمینه های بازاریابی، رفتار سازمانی، بازار و سیاستگذاری عمومی

آزمایشگاه تحقیقاتی سیاستگذاری

رفتاری

·        پیش بینی، شبیه سازی، مدلسازی و طراحی سیاست با رویکرد رفتاری برای سازمان‌های عمومی

·        تحقیقات میان رشته ای در حوزه های انرژی، محیط زیست، سیاست گذاری علم و فناوری و روانشناسی برای تست و طراحی سیاست

 

·        طراحی سیاست و اثرسنجی مداخلات دولت در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی با استفاده از علوم شناختی/رفتاری

آزمایشگاه تحقیقاتی سیاستگذاری

رفتاری

·        طراحی و اثر سنجی سیاستهای عمومی با  رویکرد رفتاری برای نهادهائی نظیر وزارتخانه‌ها، شهرداری ها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی

·        پشتیبانی از اجرای تحقیقات رفتاری و جمع آوری داده ها برای حوزه های مختلف دانشی

·        مطالعه رفتار سازمانی، بازاریابی رفتاری، اقتصاد سیاسی، اقتصاد رفتاری

آخرین مطالب

فعالیت‌های آزمایشگاه
17مرداد

فعالیت‌های آزمایشگاه

آزمایشگاه سیاستگذاری رفتاری به عنوان یک ابزار استفاده نشده در نظام علمی و دانشگاهی ایران تلاش می کند تا با توسعه ظرفیت‌ها و قابلیت‌‌ها و محتوای علوم شناختی و رفتاری در حوزه های موضوعی علوم اجتماعی و کاربردهای آن در…

آزمایشگاه علوم رفتاری
17مرداد

آزمایشگاه علوم رفتاری

محبوب‌ترین آزمایشگاههای فعال در علوم انسانی و دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت، آزمایشگاه علوم رفتاری است. آزمایشگاهی بین رشته‌ای که مطالعات آن در زمینه علوم انسانی است. مطالعاتی با اندازه‌گیری پاسخ‌های فیزیولوژیک مانند چک کردن پوست، ردیابی چشم، میزان ضربان قلب…

ماهیت و ضرورت آزمایشگاه
10خرداد

ماهیت و ضرورت آزمایشگاه

اهمیت آزمایشگاه سیاستگذاری از آنجا آشکار میشود که دانسته شود از یک سو، یکی از مهمترین نیازهای کشور نشان دادن نتایجِ ـ البته تا حد امکانِ ـ سیاستها قبل از اجرای آنهاست. امروزه تحقق چنین آرزوئی در جهان در چارچوب…